1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Stadgar

§ 1. 
Föreningens uppgift är att inom Västrums socken verka för bygdens utveckling och att tillvarata och bevara alster av hembygdens kultur- och arbetsliv.  

§ 2.
Medlem av föreningen kan var och en bli som är intresserad av föreningens uppgift.

§ 3.
Medlemsavgift erläggs för varje år och den årliga avgiften bestäms av årsmötet.

§ 4.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på 9 ledamöter valda för två år. För ordinarie ledamöterna utses 4 suppleanter som väljs för två år.

§ 5.
Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och materialförvaltare. Uppdrag kan förenas.

§ 6.
Styrelsen sammanträder vid behov på ordförandens kallelse. Vid besluts fattande måste minst hälften av ledamöterna vara närvarande. Ordförande äger utslagsröst. Styrelsen ansvarar för föreningens egendom och samlingar.

§ 7.
Till extra sammanträde kan ordföranden vid behov sammankalla föreningen eller om styrelsen så beslutar.

§ 8.
Årsmöte hålls före juni månads utgång. Därvid skall förekomma:

  • Årsberättelser, avseende kalenderår, föredras
  • Revisionsberättelse och ansvarsfrihet
  • Val av styrelse och ordförande
  • Val av två revisorer samt två suppleanter
  • Val av valberedning

§ 9.
Samarbete med andra föreningar i Västrums socken bör komma till stånd, dels för stärkande av sammanhållningen på orten, dels för föreningarnas ekonomi.

§ 10.
Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmötet och fordras därtill 2/3 majoritet.

§ 11.
Om föreningen skulle upplösas, för vilket fordras 2/3 majoritet av de vid årsmötet närvarande, skall föreningens tillgångar överlämnas till en institution med liknande syften, under villkor att institutionen drar försorg om samlingarnas vård.


Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 skärptes reglerna när det gäller personuppgifter i Sverige och resten av EU, vilket påverkar personer Västrums Hembygdsförening har kontakt med. PUL (PersonUppgiftsLagen) ersätts av GDPR (General Data Protection Regulation). Här beskriver vi vad den nya lagen innebär, vilka uppgifter vi samlar in och varför och hur du själv kan ha kontroll över detta och vid behov kontakta oss.

Tillfällen då personuppgifter samlas in och hur de används:

De uppgifter du lämnat och som vi samlar in i samband med att du anmäler dig som medlem sparas i vårt register. Det är ditt namn, adress, mailadress, medlemsnummer och uppgift om betalad medlemsavgift. Uppgifterna lagras i en dator som hanteras av en person. Uppgifterna används i samband med utskick av Hembygdsbladet och årsavgiftsavin samt även vid eventuellt annat utskick. När avgiften kommit in registreras det. Uppgifterna lämnas aldrig till annat register. Arbetslagets och styrelsens uppgifter innefattar även telefonnummer och används av respektive grupp.

Vi använder registret för att ta bort personuppgifter inför nytt utskick av ovanstående material och som gäller när medlemsavgift ej betalats på två år och som betraktas som utträde ur föreningen.

Vid fotografering vid föreningens sammankomster och annonserade festligheter ska information om detta meddelas. Den som inte vill delta i detta har då möjlighet att tacka nej.

Rättigheter och samtycke:

Du har rätt att när som helst begära att Västrums Hembygdsförening raderar eller begränsar användningen av de uppgifter vi har om dig. Likaså rättar vi själva eller på begäran av dig felaktiga uppgifter t.ex adressändringar och namnändringar.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss:

Maila: info@vastrumhembygd.se